Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe podane w trakcie rozmowy telefonicznej lub w korespondencji będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, jednorazowym przesłaniem oferty. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATOL Grzegorz Klepczyński z siedzibą w Rumi przy ul. Derdowskiego 7/2, 84-230 Rumia (dalej: ADO). ADO umożliwia kontakt za pomocą za pomocą telefonu: (+48) 58 671 80 99, drogą pocztową: ul. Derdowskiego 7/2, 84-230 Rumia.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. 

ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty doradztwa prawnego, a jeżeli usługa doradztwa prawnego zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tej usługi zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być m. in.: a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO; b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie doradztwa prawnego. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z przygotowaniem oferty oraz udzielenia informacji w tym zakresie).